Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

 » Thông báo mới

Thông báo mới

KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2018-2019

Các mục tin khác