Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 17 tháng 08 năm 2018

 » Lịch báo giảng » Tổ Sử - Địa - GDCD - Tiếng Anh »