Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 14 tháng 12 năm 2017