Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

 » Lịch báo giảng » Tổ Toán »