Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

 » Lịch báo giảng » Tổ Hóa - Sinh - KTNN »