Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

 » Kết quả học tập » Khối 9

Khối 9