Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 08 năm 2017

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Không tìm thấy bài viết này trong CSDL