Thứ Hai, 15/10/2018

Buổi sáng

- Chào cờ.

- Duyệt kế hoạch tuần 9.

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy nghề Tin học 8.

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG.

- Tập huấn phần mềm CSDL. Cổng TTĐT tại PGD.

- Lao động 7/3.

- Chào cờ.

Thứ Ba, 16/10/2018

Buổi sáng

- Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm.

- Lao động 8/4.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Lao động 7/4.

Thứ Tư, 17/10/2018

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động 8/1.

- Dự giờ GV.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Dự giờ GV.

Thứ Năm, 18/10/2018

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động 6/5.

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG.

- Lao động 7/5.

Thứ Sáu, 19/10/2018

Buổi sáng

- HĐNGLL.

- Dạy học bình thường khối 7, 9.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Bồi dưỡng HSG.

- HĐNGLL.

Thứ Bảy, 20/10/2018

Buổi sáng

- Tổ chức hoạt động chào mừng 20/10.

- Bồi dưỡng HSG.

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy nghề Tin khối 8.

Chủ Nhật, 21/10/2018

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG.

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy nghề Tin khối 8.