Thứ Hai, 18/02/2019

Buổi sáng

- Chào cờ. SHL.

- Dạy nghề Khối 8.

Buổi chiều

- Lao động.

- Chào cờ. SHL.

Thứ Ba, 19/02/2019

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

Buổi chiều

- Dạy học theo kế hoạch.

Thứ Tư, 20/02/2019

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG.

- Dạy học theo kế hoạch.

Buổi chiều

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

Thứ Năm, 21/02/2019

Buổi sáng

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

- Bồi dưỡng HSG.

Buổi chiều

- Dạy học theo kế hoạch.

- Luyện tập Điền kinh.

Thứ Sáu, 22/02/2019

Buổi sáng

- Tham gia thi GVDG tại trường THCS Phú Thượng.

- Dạy học theo kế hoạch.

- HĐNGLL: Mừng Đảng, Mừng Xuân.

- Lao động.

Buổi chiều

- Dạy học theo kế hoạch.

- Lao động.

- HĐNGLL: Mừng Đảng, Mừng Xuân.

Thứ Bảy, 23/02/2019

Buổi sáng

- Sinh hoạt Tổ CM.

- Bồi dưỡng HSG huyện.

- Luyện tập Điền kinh.

- Lao động.

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG huyện.

- Dạy nghề Khối 8.

Chủ Nhật, 24/02/2019

Buổi sáng

- Bồi dưỡng HSG huyện.

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG huyện.

 - Dạy nghề Khối 8.