Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

 » Thư viện ảnh » Hội trại 2012-2013

Hội trại 2012-2013

 • Trò chơi lớn

 • Trò chơi lớn

 • Lớp 9.3

 • Bê mạc trại

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • img 6318

 • img 6316

 • img 6239_1

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • Khai mạc Hội trại năm học 2012-2013

 • Khai mạc Hội trại năm học 2012-2013

 • Hội thi ẩm thực

 • Văn nghệ

 • Hội thi ẩm thực

 • Hội thi ẩm thực

 • Hội thi ẩm thực

 • HS lớp 9.1

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội thi ăm thực

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Khai mạc biểu diễn văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Văn nghệ

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • HS lớp 9.4

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội trại năm học 2012-2013

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội thi cắm hoa

 • Hội thi cắm hoa HS