Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

 » Thư viện ảnh » Ảnh tham quan

Ảnh tham quan