Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 02 năm 2018

 » Thư viện ảnh » Ảnh tham quan

Ảnh tham quan